in , , , ,

KRAVARSKO Iz Općine apel za mještane koji vrše spaljivanje korova

Iz Općine Kravarsko podsjećaju mještane, odnosno neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta, fizičke i pravne osobe koje nisu vlasnici poljoprivrednih površina, a vrše spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala na otvorenom  prostoru i poljoprivrednim površinama na prostoru Općine Kravarsko, da se informiraju o odredbama mjera zaštita od požara iz Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Općini Kravarsko.

Tekst Odluke prenosimo u cijelosti:

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10 i 114/22), članka 30. Pravilnika o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“, broj 33/14), i članka 29. Statuta Općine Kravarsko (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 19/21), Općinsko vijeće Općine Kravarsko na 11. sjednici održanoj 21. ožujka 2023. godine  donijelo je

O D L U K U

o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru u Općini Kravarsko

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjere zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, okućnicama i naseljima, kod spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla nakon žetve ili berbe žitarica, u slučajevima kada bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu poljoprivrednim ratarskim kulturama, nasadima, vinogradima, voćnjacima, šumama, nadzemnim elektroenergetskim, telekomunikacijskim i plinskim instalacijama i uređajima, ogradama i zgradama od zapaljivog materijala i ugrozilo odvijanje cestovnog prometa stvaranjem dimne zavjese.

Članak 2.

Prava, obveze i odgovornosti utvrđene ovom Odlukom odnose se na vlasnike, posjednike, zakupce, ovlaštenike, odnosno neposredne korisnike poljoprivrednog zemljišta, na fizičke i pravne osobe koje nisu vlasnici poljoprivrednih površina, a vrše spaljivanje korova i drugog zapaljivog materijala na otvorenom  prostoru i poljoprivrednim površinama.

Članak 3.

Spaljivanje suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka u smislu ove Odluke je uništavanje istih pripaljivanjem vatre i kontrola izgaranja dok se vatra u potpunosti ne ugasi, a bez opasnosti za nastanak i širenje požara i ugrožavanje života, ljudi i imovine vatrom i dimom.

 

 1. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

 

Članak 4. 

Poljoprivredni i drugi srodni otpad može se spaljivati u vremenu od 01. studenog do 31. svibnja u vremenu od 07,00 do 18,00 sati pod sljedećim uvjetima:

 1. da se prije početka spaljivanja površina na kojoj se obavlja spaljivanje izolira od ostalih površina na način da se izore najmanje tri metra kako bi se onemogućilo širenje požara ili izolaciju izvršiti na neki drugi način;
 1. da su vremenske prilike pogodne za spaljivanje, bez vjetra, a za vrijeme spaljivanja izvršitelj ovih radova  dužan je osigurati stalnu prisutnost punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara;
 2. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 100 metara od stogova slame i sijena te gospodarskih i drugih objekata u kojima je uskladišteno sijeno, slama i drugi zapaljivi materijal, od stambenih objekata i prometnica  – državnih cesta, županijskih i lokalnih cesta te od ulica unutar naselja i nerazvrstanih cesta (osim zemljanih putova),
 3. spaljivanje se ne smije obavljati na trasama elektroenergetskih vodova;
 4. spaljivanje se ne smije obavljati na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šumskih površina ili površina pod poljoprivrednim kulturama ako su iste u fazi zriobe ili žetve;
 5. potrebno je poduzeti i ostale preventivne mjere prema specifičnosti situacije, a u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara.
 1. slučajevi spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada na površinama većima od 1 ha obavezno se prijavljuje nadležnom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu koji teritorijalno pokriva područje na kojem se vrši spaljivanje, odnosno ili po sjedištu najbližem Dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

U slučajevima požarnih opasnosti općinski načelnik može donijeti odluku o zabrani spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada i u razdoblju od 01. studenog do 31. svibnja  te o istoj zabrani pravovremeno obavijestiti javnost.

Članak 5.

Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i ostalom otvorenom prostoru i to:

 1. za vrijeme jakog vjetra i noću od 19.00 do 05.00 sati,
 2. za vrijeme sezone žetve i berbe poljoprivrednih kultura.

Članak 6.

Spaljivanja poljoprivrednog i drugog otpada uz šumski pojas i površine pod poljoprivrednim kulturama na udaljenosti najmanje 200 metara od šumskih površina i površina pod poljoprivrednim kulturama, mora se prijaviti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu koji teritorijalno pokriva područje na kojem se vrši spaljivanje, odnosno ili po sjedištu najbližem Dobrovoljnom vatrogasnom društvu.

Članak 7.

Prijave iz članka 6. ove Odluke moraju sadržavati:

 1. naziv odnosno ime i prezime  podnosioca prijave;
 2. sjedište, odnosno mjesto prebivališta i adresu, te kontakt broj;
 3. naziv površine, lokaciju i kratki opis mjesta gdje se namjerava obaviti spaljivanje;
 4. opis poljoprivrednog i drugog otpada koji se namjerava spaljivati;
 5. datum i vrijeme kada se namjerava obaviti spaljivanje;
 6. požarno-preventivne mjere koje se namjerava poduzeti prije, u toku i po završetku spaljivanja otpada.

Prijave iz članka 1. ovog članka  podnosilac je dužan podnijeti najmanje 5 dana prije nego što namjerava obaviti spaljivanje.

Članak 8.

Spaljivanje većih količina poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog podrijetla na poljoprivrednim površinama i ostalim otvorenim površinama iz članka 6. ove Odluke može se vršiti samo uz prethodno odobrenje koje izdaje nadležno Dobrovoljno vatrogasno društvo.

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na temelju podnesene prijave iz članka 7. ove Odluke.

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe nakon pribavljenog odobrenja za obavljanje spaljivanja gorivog otpada dužni su o vremenu i mjestu obavljanja ovih radova obavijestiti nadležno Dobrovoljno vatrogasno društvo ili po sjedištu najbliže Dobrovoljno vatrogasno društvo i to najkasnije 48 sati prije početka spaljivanja.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka dostavlja se u pisanom obliku ili iznimno telefonom.

Članak 10.

Nadležno Dobrovoljno vatrogasno društvo ili po sjedištu najbliže Dobrovoljno vatrogasno društvo neće izdati odobrenje za obavljanje predmetnih radova ako prethodno nisu ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke te će rješenjem zabraniti spaljivanje.

Članak 11.

Vlasnici odnosno korisnici vrtova, voćnjaka, vinograda i drugih manjih površina na kojima ne postoji mogućnost prenošenja požara na susjedne parcele i objekte, mogu spaljivati korov i druge poljoprivredne otpade bez odobrenja iz članka 7. ove Odluke samo u vrijeme kada je to dozvoljeno od 01. studenog do 31. svibnja, u vremenu od 07.00 do 18.00 sati.

Ovo spaljivanje može se obaviti ako su prethodno ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. ove Odluke.

Članak 12. 

Osobe  koje su obavile spaljivanje poljoprivrednog i drugog otpada na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i nastale produkte gorenja u potpunosti ugasiti kako se vatra ne bi proširila na susjedne površine.

U slučaju nepoštivanja odredbi ove Odluke, osoba koja je izazvala požar dužna je snositi troškove nastale intervencijom vatrogasaca i drugih nadležnih službi.

 • NADZOR

 

Članak 13.

 Nadzor nad provedbom mjera utvrđenih ovom Odlukom obavljat će Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska uprava Zagrebačka, Inspekcijska služba  za zaštitu od požara, Poljoprivredna inspekcija i  Šumarska i lovna inspekcija koji su ovlašteni za pokretanje prekršajnog postupka.

U nadzoru sudjeluju i ovlašteni djelatnici pravnih osoba koje upravljaju i gospodare šumama, ovlaštene osobe vatrogasnih postrojbi i komunalni izvidnik Općine Kravarsko, a u smislu dojave o nastalom požaru, šteti i povredi odredaba ove Odluke, te prikupljanju podataka o identitetu osoba koje su izvršile povredu propisanih mjera.

 1. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 14. 

Novčanom kaznom kazniti će se fizička osoba, fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke sukladno važećem Prekršajnom zakonu.

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 16.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru KLASA: 214-01/19-01/09, URBROJ: 238-17-19-15-01.

 

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.

 

Predviđene kazne prema MUP-u:

Za izazivanje požara novčane kazne su u iznosu od 1.990 do 19.900 eura, a kazna zatvora do 60 dana. U slučaju nehaja novčane kazne su od 260 do 1.990 eura. Uz kazne predviđene Zakonom o zaštiti od požara odredbe Kaznenog zakona predviđaju i kazne zatvorom od šest mjeseci do 5 godina za dovođenje u opasnost života i imovine uzrokovane požarom. Ukoliko su ova djela učinjena iz nehaja, kazne su do tri godine zatvora.

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Loading…

0

Što misliš?