in , ,

Raspisan Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada

Na temelju članka 21. stavka 2. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 5/2018.) Povjerenstvo za gospodarenje stanovima u vlasništvu Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice

1. Pravo na dodjelu stana u najam imaju državljani Republike Hrvatske koje u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice neprekidno najmanje deset (10) godina do dana objavljivanja Natječaja, a nemaju riješeno stambeno pitanje.
Osobama koje nemaju riješeno stambeno pitanje smatraju se osobe:
– koje na području Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan kao ni članovi njihove obitelji,
– koje ne koriste stan na temelju Ugovora o najmu stana sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, kao ni članovi njihove obitelji,
– čija ukupna prosječna primanja po članu obitelji ne prelaze 50 % prosječne mjesečno isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini (za 2023. godinu iznosi 574,00 eura),
– koje nisu iskoristile pravo na otkup stana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
– lošeg socioekonomskog statusa odnosno osoba koja temeljem Zakona o socijalnoj skrbi može steći pravo na zajamčenu minimalnu naknadu odnosno osoba koja je žrtva obiteljskog nasilja, s ili bez djece, za koje je odlukama nadležnih tijela utvrđeno da je nad njima počinjeno obiteljsko nasilje.

2. Pravo na dodjelu stana u najam ne može ostvariti osoba ili član njezine obitelji, koji su se doveli u nepovoljan stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana unatrag 20 godina.

Mjerila za utvrđivanje liste reda prvenstva za dodjelu stana u najam i isprave kojima se ona utvrđuju su:
A) Stambeni status
1. nužni smještaj (npr. Sigurne kuće, prihvatilišta za beskućnike i dr.) ili prostorima koji se ne
smatraju stanom
DOKAZ: Potvrda prihvatilišta, Sigurne kuće ili Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog
ureda Velika Gorica
2. podstanar
DOKAZ: Ugovor o najmu stana ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava podnositelja zahtjeva i
dvaju svjedoka – susjeda o stambenom statusu na adresi stanovanja;
3. osoba koja stanuje kod roditelja ili kod supružnikovih roditelja, a stan ne odgovara potrebama
obiteljskog domaćinstva
DOKAZ: Zemljišnoknjižni izvadak kojim se dokazuje vlasništvo kuće ili stana roditelja ili
supružnikovih roditelja i izjava dva svjedoka o istinitosti navoda ovjerena kod javnog bilježnika

Po potrebi će se izvršiti uvid na terenu.

Osim navedenih isprava podnositelj zahtjeva dužan je priložiti Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da on i članovi njegove obitelji nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan na području Republike Hrvatske.
U izjavi trebaju biti navedena imena i prezimena podnositelja zahtjeva i svih članova njegove obitelji.

B) Socijalno-zdravstveni status
1. ukupna prosječna mjesečna primanja po članu obitelji ostvarena u prethodnoj godini (sve vrste
prihoda svih članova obitelji)
DOKAZ: Potvrda o visini dohotka i primitaka Porezne uprave za 2023. godinu za podnositelja
zahtjeva i sve članove njegove obitelji
2. broj članova obitelji podnositelja zahtjeva
DOKAZ: Rodni listovi; domovnica ili preslika osobne iskaznice; vjenčani list (izvanbračna
zajednica se dokazuje Izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika)
3.trajna nesposobnost za rad i invaliditet
DOKAZ: Pravomoćno rješenje o utvrđivanju radne sposobnosti odnosno o utvrđivanju postotka (%) oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja izdano od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; Potvrda o statusu osobe s invaliditetom izdana od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – Registar osoba s invaliditetom, Uvjerenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida i postotku invaliditeta izdano od Zagrebačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Ispostava Velika Gorica

C) Vrijeme prebivanja podnositelja zahtjeva na području Grada Velike Gorice
DOKAZ: Uvjerenje o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske
uprave Velika Gorica za podnositelja zahtjeva i sve članove njegove obitelji

D) Sudjelovanje u Domovinskom ratu podnositelja zahtjeva ili članova njegove obitelji
DOKAZ: Uvjerenje o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i vremenu sudjelovanja u
Domovinskom ratu izdano od Ministarstva obrane RH, Zagreb, Remetinec, Trg narodne zaštite 2
(zgrada Policije)

E) Samohrani roditelj, jednoroditeljska obitelj ili žrtva obiteljskog nasilja
DOKAZ: Potvrda o nestanku drugog roditelja; potvrda o lišenju roditeljske skrbi drugog roditelja
izdano od Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Velika Gorica ili rješenje o lišenju
roditeljske skrbi drugog roditelja izdano od nadležnog suda, smrtni list umrlog roditelja; rodni list
djeteta i roditelja koji se prijavljuje; pravomoćna presuda nadležnog suda o razvodu braka;
pravomoćna presuda suda da je osoba žrtva obiteljskog nasilja; rješenje o smještaju Hrvatskog
zavoda za socijalni rad

F) Socioekonomski status
DOKAZ: Potvrda o stečenom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu izdana od Hrvatskog zavoda
za socijalni rad – Područnog ureda Velika Gorica; odluka nadležnog tijela (sud) da je osoba žrtva
obiteljskog nasilja, s ili bez djece, kojom je utvrđeno da je nad njima počinjeno obiteljsko nasilje

Zahtjev za uvrštavanje na Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam podnosi se neposredno/osobno u pisarnicu Grada Velike Gorice ili preporučeno poštanskom pošiljkom na adresu: Grad Velika Gorica, Povjerenstvo za gospodarenje stanovima u vlasništvu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji svi zainteresirani mogu preuzeti u pisanici Grada Velike Gorice, a isti je objavljen i na službenim internetskim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).
Sastavni dio obrasca je i Izjava koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
Natječaj se objavljuje u tiskanim sredstvima javnog informiranja, na oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada Velike Gorice.
Nepravodobni ili neosnovani zahtjevi će se zaključkom odbaciti odnosno odbiti.

Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Povjerenstvo će razmotriti svaki pojedinačni zahtjev i na temelju činjeničnog stanja, sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice, utvrditi broj bodova prema svakom pojedinačnom kriteriju te ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva.
Na temelju ukupnog broja bodova, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva.
Prijedlog Liste reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr) najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana određenog kao rok za podnošenje zahtjeva.
Na prijedlog Liste reda prvenstva može se podnijeti prigovor Gradonačelniku u roku od 8 dana od dana objave liste.
Gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva.
Lista reda prvenstva utvrđuje se na vrijeme od 5 godina.

Radi potpune informiranosti zainteresiranih osoba potrebno je naglasiti da u trenutku raspisivanja natječaja Grad Velika Gorica nema slobodnih stanova za davanje u najam, već će se stanovi prema Listi reda prvenstva davati u najam kada se ukažu slobodne stambene jedinice kroz vrijeme kada će vrijediti Lista reda prvenstva, a koja će se utvrditi po ovom Natječaju.

Zahtjev za dodjelu stana u najam (PDF)

Izjava (PDF)

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Loading…

0

Što misliš?

Napisao vgradu