in , ,

Grad je raspisao Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi

Grad Velika Gorica je raspisao Poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za sljedeću godinu.

Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), Kriterija za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) i Pravilnika o financiranju udruga iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 2/22) objavljuje se Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2023. godinu. Svu dokumentaciju

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.
Pri vrednovanju prijavljenih projekata/programa Kulturno vijeće će se rukovoditi Kriterijima, koji
su objavljeni u sklopu ovog Poziva. Prijavitelj je dužan u PRIJAVI programa/projekta navesti
iznose i izvore financiranja projekta.

Tko može podnijeti prijavu?

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva ovisi o prioritetnom području za koje se program/
projekt prijavljuje. Za prioritetno područje Redovna djelatnost tradicijskih udruga pravo podnošenja prijava imaju isključivo udruge koje provode programe/projekte očuvanja tradicijske nematerijalne kulturne baštine Turopolja, a nisu članice Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Velike Gorice.

Upute za prijavitelje

Za prioritetno područje Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi pravo podnošenja prijava imaju
udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, pojedinci te ostale pravne osobe koje
obavljaju djelatnosti u kulturi.

Uz elektronsku prijavnicu i ispunjene obrasce, predlagatelji su obvezni dostaviti sljedeće priloge:
– dokaz o pravnoj osobnosti: izvadak iz registra trgovačkog suda (izvornik ili preslik), izvadak iz
registra obrtnika (preslik obrtnice), rješenje o upisu u registar udruga (preslik) ili rješenje o upisu u
registar umjetničkih organizacija (preslik) za pravne osobe, rješenje o statusu samostalnog
umjetnika (preslik).

Prijavitelj koji ima svojstvo udruge i umjetničke organizacije mora biti upisan u Registar
neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i voditi transparentno financijsko poslovanje u
skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu.

Svi prijavitelji moraju pravodobno i u cijelosti ispunjavati ugovorne obveze preuzete na temelju
prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava prema Gradu Velikoj Gorici i/ili svim drugim
davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora što potvrđuju izjavom koju potpisuje osoba
ovlaštena za zastupanje udruge (Obrazac – Izjava o financiranim projektima).
Svi prijavitelji (prije potpisivanja ugovora) moraju dostaviti potvrdu izdanu od strane Ministarstva
financija – Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez.

Pravo prijave na Javni poziv nemaju

1. ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o
udrugama kao pravne osobe;
2. udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
3. udruge koje nisu upisane u Registar udruga Republike Hrvatske;
4. udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju
pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt);
5. udruge koje su u stečaju;
6. udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza;
7. udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz prioritetna područja definirana ovim Pozivom

Rok za prijavu na natječaj je 30. studeni 2022. godine. Sve dodatne informacije i potrebitu dokumentaciju pronađite ovdje.

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Loading…

0

Što misliš?

Napisao vgradu