in

Grad objavio više Javnih poziva za dodjele potpora

Foto: Ilustracija

Na stranicama Grada danas su se našla tri Javna poziva za dodjelu financijske potpore braniteljskim te socijalno-kulturnim i zdravstvenim udrugama kao i za programe u kulturi.

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2021. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15.), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga objavljuje se Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskim udrugama u 2021. godini

I.
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore u 2021. godini za udruge iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljske udruge za:
• aktivnosti koje su u skladu s Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, a za koje nisu odobrena sredstva temeljem drugih javnih poziva Grada Velike Gorice;
• donacije i sponzorstva;
• obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
• jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
• edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zajednicu),
• podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

II.
Za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 255.000,00 kuna (dvijestopedestpettisućakuna) koji se raspoređuje prema aktivnostima kako slijedi:
1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene aktivnosti osiguran je iznos od 80.000,00 kuna;
2. Za aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata osiguran je iznos od 175.000,00 kuna;
Najmanji iznos financijske potpore koji se može prijaviti i ugovoriti po ovom Pozivu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos je 15.000,00 kuna.

III.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Poziva detaljno su opisani uvjeti koje moraju ispunjavati podnositelji prijava, dokumentacija koju je potrebno priložiti uz prijavu, postupak podnošenja prijave te procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva.

IV.
Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr

Propisana dokumentacija predaje se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

“PRIJAVA ZA JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE
UDRUGAMA IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI TE BRANITELJSKIM UDRUGAMA u 2021.GODINI“

–NE OTVARATI-

na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: [email protected]

Napomena: u elektronskom obliku šalje se samo prijavni obrazac

V.
Javni poziv otvoren je do 30.11.2021. ili do iskoristivosti sredstva u Proračunu Grada Velike Gorice za 2021. godinu.

VI.
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: [email protected]

Dokumentacija (ZIP)

 

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2021. godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15.), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga objavljuje se Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2021. godini

I.
Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte socijalno-humanitarnog i zdravstvenog sadržaja te programe braniteljskih udruga koje provode udruge na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2021. godini.

II.
Sukladno Javnom pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za slijedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu:
1. Programi/projekti u području socijalno-humanitarne djelatnosti,
2. Programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji,
3. Programi /projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
4. Programi/projekti u području prevencije bolesti i zdravstvene zaštite,
5. Programi/projekti u području brige za branitelje Domovinskog rata.

III.
Udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje doprinose:
• Socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti;
• Integraciji socijalno depriviranih skupina stanovništva;
• Psihosocijalnoj pomoći osobama s problemima ovisnosti;
• Zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji;
• Poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba;
• Poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva;
• Promicanju i razvoju volonterstva;
• Zaštiti zdravlja;
• Promicanje vrijednosti Domovinskog rata te poboljšanje kvalitete života stradalnika Domovinskog rata.

IV.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 885.000,00 kuna (osamstoosamdesetpettisućakuna) koji se raspoređuje prema programima kako slijedi:
1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene programe osigurana su sredstva u iznosu od 585.000,00 kuna (pestoosamdesetpettisućakuna)

2. Za programe braniteljskih udruga osigurana su sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna (tristotisućakuna)
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/ projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 120.000,00 kuna.

V.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Poziva detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv dostavlja se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PROGRAMI/PROJEKTI UDRUGA IZ SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI TE BRANITELJSKIH UDRUGA ZA 2021. GODINU“
–NE OTVARATI-

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: [email protected]

Napomena: u elektronskom obliku šalju se samo prijavni obrazac A1 i A2

VII.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

VIII.
Rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 01.ožujka 2021. godine.

IX.
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: [email protected] i to najkasnije 5 dana prije isteka Poziva.

Dokumentacija (ZIP)

 

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2021. godini

Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09), Pravilnika o financiranju udruga i drugih neprofitnih organizacija iz Proračuna Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj 1/16) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja kulture objavljuje se Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi u 2021. godini

I.
Pozivaju se udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici i drugi pravni subjekti koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti da predlože programe/projekte za sufinanciranje iz proračuna Grada Velike Gorice u 2021. godini.

II.
Sukladno zakonu te prijedlogu Kulturnog vijeća Grada Velike Gorice iz gradskog proračuna sufinancirat će se programi/projekti koji se provode na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2021. godini.

III.
Prihvatljivi programi/projekti u okviru ovoga POZIVA su:

Programi/projekti redovne djelatnosti udruga za očuvanje tradicijske kulture,
Programi/projekti manifestacija i ostalih aktivnosti u kulturi

IV.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupni iznos od 1.040.000,00 kuna (milijunčetrdesettisućakuna).

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 240.000,00 kuna.

V.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga POZIVA detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PRIJEDLOZI PROGRAMA/PROJEKTA ZA JAVNE POTREBE U KULTURI
– NE OTVARATI“ na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se i u elektronskom obliku na mail adresu: [email protected]

Napomena: u elektronskom obliku šalje se samo prijavni obrazac i prilozi vezani uz objašnjenje ili dopunu programa/projekta.

VII.
Razmatrat će se samo prijedlozi koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

Od prijavitelja čije prijave imaju nedostatke koji ne utječu na sadržaj prijave bitan za ocjenjivanje prijave, može se tražiti naknadno dopunjavanje odnosno ispravljanje prijave potrebnim podacima ili prilozima u roku od 3 dana od dana primljene obavijesti.

VIII.
Rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 1. ožujka 2021. godine.

IX.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: [email protected]

Dokumentacija (ZIP)

Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Loading…

0

Što misliš?

Napisao Redakcija